Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf                              Aktiivinen kaupunginosatoimija lähellä Sinua!

info@kauklahti.fi     

Tietoja Kauklahti-seurasta

Yhteystiedot: info@kauklahti.fi

HALLITUS 2020

Juha Hatakka, puheenjohtaja
juha.hatakka (at) wippies.fi

Heli Halava, varapuheenjohtaja
Heidi Hatakka, varsinainen jäsen
Hanne Österberg, sihteeri ja rahastonhoitaja

Ulla Cederberg, varajäsen
Saana Karlsson, varajäsen
Anni Lahtinen, varajäsen

SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Kauklahti-seura ry, ruotsiksi Köklaxgillet rf ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdistyksen toimialueena on Suur-Kauklahti lähiympäristöineen.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on

1)    edistää toimialueen asukkaiden kotiseutuhenkeä ja viihtyvyyttä

2)    toimia toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

3)    vaikuttaa alueen palveluihin ja elinympäristön laatuun

4)    edistää yhteistyötä toimialueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa alueen kehittämisessä

3 §
Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys

1)    pyrkii vaikuttamaan alueen olosuhteita koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille tahoille

2)    harjoittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa

3)    toimii yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa

4)    voi järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, arpajaisia, varainkeräyksiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia asianmukaisin luvin ja toimia muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Yhdistys voi liittyä toiminta-alansa alue- ja keskusjärjestöihin.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 §

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5 §

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous ja muut kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kirjallisesti postitse tai sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoitus niissä lehdissä, joista vuosikokous päättää.

10 §

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2)   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3)   käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä

4)   esitetään toiminnantarkastajan lausunto, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

5) päätetään kuluvan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus

6)   käsitellään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio

7)   valitaan hallituksen puheenjohtaja

8)   valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet

9)   valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, sekä jäsenten esittämät asiat

11 §

Yhdistyksen ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 osa jäsenistä sitä kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten hallitukselta vaatii.

12 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen tulee riittävän aikaisin ennen vuosikokousta jättää tilit ja laatimansa toimintakertomus toiminnantarkastajan tarkastettavaksi.

Toiminnantarkastajan tulee kahden viikon kuluessa antaa vuosikokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksesta johtokunnalle.

13 §

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Päätökseen, joka tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään ¾ kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muutoksesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

14 §

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan vähintään ¾ osa kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Purkamisehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat purkamiskokouksessa tehtävän päätöksen mukaan johonkin yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.

15 §

Muuten noudatetaan, mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

********
Säännöt hyväksytty
seuran yleiskokouksessa 15.12.2014, ja
PRHn yhdistysrekisteritoimistossa 5.2.2015.

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Yleistä

Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf toimii Suur-Kauklahden alueella, jossa on nykyisin n. 11 000 asukasta.
Seura on perustettu vuonna 1972 ja se edistää aktiivisesti toimialueensa asukkaiden kotiseutuhenkeä ja viihtyvyyttä, toimii asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, vaikuttaa alueen palveluihin ja elinympäristön laatuun sekä edistää yhteistyötä toimialueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa alueen kehittämisessä.

Kauklahden asutus ulottuu pitkälle historiaan ja niinpä alueella näkyy paljon historiallisesti merkittäviä rakennuksia ja kulkuyhteyksiä edelleen.

Tänä päivänä Kauklahden omaleimaisuus ja ympäristö houkuttelevat uusia asukkaita ja palveluita kasvuvauhdin ollessa merkittävä.

Kauklahti sai Kotiseutuliiton valtakunnallisen palkinnon, Vuoden Kaupunginosa 2018-kunniamaininnan.  Merkittävä tunnustus oli vuoden mittainen ja ensimmäinen espoolaiselle kaupunginosalle myönnetty.

Kauklahti-seura ry:n Espoo-päivänä 2018 saama Vuoden Yhteisö -palkinto oli vuoden mittainen ja heijastui toimintaan myös vuonna 2019.

Kauklahti-seura ja Kauklahti asuinalueena ovat tunnustusten jälkeen saaneet paljon huomiota eri tiedotusvälineissä.

Yhteisöllisellä toiminnalla ja monipuolisilla tapahtumilla on Kauklahden ’kylässä’ pitkä perinne, Toimintaa on tietotilaisuuksista kylätapahtumiin, ja Asukasfoorumitoiminnan kanssa yhteistyössä saatiin vielä enemmän yhteistyötoimintaa alueelle.

Vuoden 2019 suuri saavutus oli oman vaakunan saaminen Kauklahdelle ja uutena tapahtumina järjestettiin mm. tanssi-ilta Kökkeli-Rock elävällä musiikilla.
Perinteistäkin toimintaa oli, kun aprillipäivänä
Suur-Kauklahden Kuninkaallisen Sähköntuotantolaitoksen sähkönsäästölaite julkistettiin. Kauklahti-päivän 21.9.2019 monipuolinen ohjelma Vuoden Kauklahtelainen (Köklax Frivilliga Brandkår rf, Kauklahden Vapaaehtoinen Palokunta ry) -julkistuksineen toi paljon kauklahtelaisia paikalle. Elävä Joulukalenteri Kauklahdessa 2019-tapahtumasarjaa kyläjouluineen organisoitiin jo viidennen kerran.

Toiminta

Monimuotoiseen tapahtumakirjoon vuonna 2019 kuului mm.

- vaikuttamistyöllä, jossa on oltu mukana
jättämässä yhteisvalitusta vastaselityksineen
Vaasan hallinto-oikeudelle Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiin koskien Esbogårdin kiviaineshankkeen louhinta-, murskaus- ja maankaatopaikkalupaa,
annettu mielipide Lankasuon maa-aines- ja ympäristölupahakemuksista, antamassa vuosikokouksen kannanottoina julkisuuteen  aloite EYLin säilyttämisestä Kauklahdesta ja aluekehittämisryhmän perustamisesta Suur-Kauklahden alueelle,
antamassa asukkaiden mielipidettä Lasihytin kaavan OAS-vaiheessa,
ehdottamassa Kylätaloa Kurttillaan ja siten Åminnen alueen historiallisten rakennusten saamista kuntalaiskäyttöön,
sekä annettu oma laaja muistutus Uusimaa2050-kaavaan raskaan ratavarikon merkintää Mankki-Luoma-kohdassa  vastaan,

-oma vaakuna Kauklahdelle hanke aloitettiin maaliskuussa, jolloin kerättiin yleisötilaisuuksissa ja sähköisillä kyselyillä ideoita omaan vaakunaan esitettäväksi. Suomen Heraldisen Seuran heraldikko Reijo Helläkoski piirsi useita eri vaihtoehtoja saatujen ideoiden pohjalta, joista kolme päätyi lopulliseen äänestykseen. Äänestyksessä Kirjastolla, Elä ja asu-seniorikeskuksella, K-kaupoissa ja netissä annettiin peräti 2298 ääntä kesän aikana ja alueen oma vaakuna julkistettiin hevoskulkueen tuomana Kauklahti-päivänä 21.9.2019 Finnsin historiallisella opisto-alueella.

-aprillipäivänä julkaistiin tiedote ja esiteltiin eri puolella Kauklahtea kylädosentti Kauko Laksisen suunnittelemaa energiansäästö-laitetta vasta perustetun
Suur-Kauklahden Kuninkaallisen Sähköntuotantolaitoksen tarpeisiin.

-tupa oli täysi, kun huhtikuussa tanssittiin livebändi Rock Connectin tahdittamana Valhallan nuorisoseuraintalossa järjestetyssä KökkeliRock-tapahtumassa 13.4.2019.

-Palttinan kiviaitaan kiinnitettävien päiväkoti-ikäisten lasten suunnittelemat ja toteuttamat pienhahmot, Kaukikset (Kaukas= keiju)
pääsivät vihdoin paikoilleen, kun lämpimässä toukokuun säässä noin 100 päiväkoti-ikäistä lasta kiinnittivät omat hahmonsa uusiin kotikoloihin.

-Osallistuva Espoo-ohjelmasta oltiin yhteydessä Kauklahti-seuran vuosikokousaloitteen jälkeen ja yhteinen suunnitelma kartoittaa ja toteuttaa jotakin kauklahtelaista ja kauklahtelaisille tärkeää osana Suomen Kuntaliiton Sosiaalisesti Kestävä Kaupunki-hanketta alkoi. Osallisuustyöpaja järjestettiin 21.5.2019 ja keskustelutilaisuus kohderyhmittäin 20.11.2019 Kauklahden Elä ja asu-seniorikeskuksella .
Asukkailta kysyttiin ideoita ja mielipiteitä myös Kauklahti-päivässä 21.9.2019. Hankkeen konkreettinen jatko kohdentuu tapahtuvaksi vielä vuoden 2020 keväällä.

-Kauklahden upea ympäristö ja luonnonsuojelualue olivat pääosassa, kun luonnonkukkien päivänä 16.6.2019 toteutettiin luontoretki Fiskarsinmäen luonnonsuojelualueelle. Vetäjänä toimi kokenut luontoasiantutija Tuoma Lilleberg

-’huippuluentosarja’ sai edelleen jatkoa eli paikallisten huippuasiantuntijoiden käyttöä jatkettiin, kun kauklahtelainen taiteilija ja professori Markku Hakuri luennoi Ympäristö on mielentila – kertomuksia ympäristöstä ja taiteesta aiheella. Luento järjestettiin 22.8.2019 yhdessä Asukasfoorumin kanssa.

-Kauklahti-päivää 21.9.2018 vietettiin taas komeasti, kun yleisöäänestyksen voittanut ja uusi Kauklahden oma vaakuna julkistettiin hevoskulkueen tuomana ja Espoon Barokin musiikkiesityksen saattelemana.

Vuoden Kauklahtelaiseksi julistettiin yleisöäänestyksessä äänivyöryn saanut jo 90-vuotias espoolainen sopimuspalokunta
Köklax Frivilliga Brandkår rf, Kauklahden Vapaaehtoinen Palokunta ry.

Tapahtumapäivään kuului myös TOTEM-teatterin lasten osallistava teatteri-esitys, Osallistuva Espoo-ohjelman Sosiaalisesti kestävä kaupunki-hankkeen kysely, Finnsin alueen kulttuurikävely KAMUn opastaman, Kauklahden oma passitoimisto (jokaiselle ’kauklahtelaiselta näyttävälle’ annettiin oma passi valokuvalla ja leimalla varustettuna uuden vaakunan koristaessa passin kantta), uutta ja vanhaa Kauklahtea kuvin esittelyt videokooste ’Vaakunashow’, halikoira Bea, kauklahtelaisen lauluyhtye S.V.A.M.:in esitys, Kauklahden Nuokun toiminta-paku, Kauklahden VPK paloautoineen,, Kylädosentin on-stop-kyselypiste. 

Piha-alueella oli eri yhteisöjen ja yritysten tapahtumatori ja kylällä eri yrityksissä myös Kauklahti-päivän omaa ohjelmaa.

Buffetista vastasi Köklax Marthakrets, joka lahjoitti buffetin huikean tuoton 1000 euroa kokonaisuudessaan Pelastakaa Lapset ry:n kotimaan lapsityölle.

Kauklahden Elä- ja ase-seniorikeskuksella oheisohjelmana järjestettiin esitys Kauklahden historian kulkua drone-kuvin.

Kauklahti-seura järjesti tapahtumapaikkaan linja-autokuljetuksen julkisen liikenteen puuttuessa.

-Kauklahti-seura teki yhteistyötä asukasfoorumin kanssa ja oli mukana mm. Åminnen kulttuurikävelyssä ja Kurttila-illassa.

- oltiin mukana alueen yksinäisille vanhuksille jo neljättä kertaa järjestetyssä joulukukkien lahjoituskampanjassa.

-Kauklahden Elävä Joulukalenteri järjestettiin nyt viidennen kerran ja ohjelma toteutui vuonna 2019 aikaisempaa kevyemmin eli 24 luukkua, joissa jaetaan kirjaimia ja numeroita, joista muodostuu lause (toki kirjaimet olivat nähtävillä myöhemmin myös FB- ja www-sivuillamme yms.). Lause oli ’Hyvää Joulua 2019 Kauklahti’ ja sen olivat arvanneet kaikki vastanneet.

Kyläjoulu 14.12.2019 oli monimuotoinen ja osallistava tapahtuma halieläimineen ja tanssi- ja lauluesityksineen sekä sisälsi myös asukasfoorumiosuuden.

Lopullisessa Elävä Joulukalenteri 2019-tapahtumasarjassa oli peräti 13 tavallistakin tapahtumaa edellisvuosien tapaan, joten  kauklahtelaiset yhteisöt olivat aktiivisia edelleen järjestämään tapahtumia.

Liitteessä 1 on koko 24 tapahtumapäivän ohjelma toteutuksineen.

Tiedotus

Seura on tiedottanut toiminnastaan jäsenille jäsenkirjeillä paperisena ja sähköisesti, mutta pääasiallinen tiedotuskanava on ollut FB-sivut,

www.facebook.com/kauklahtiseura ja instagram- sekä twitter-sivut @kauklahtiseura, myös www-sivut, www.kauklahti.fi ovat kasvattaneet kävijämääriä tasaisesti erityisesti Esa Lahtisen Kauklahden historiasta kertovan blogin ansiosta.

Tapahtumista on informoitu sähköisesti myös alueen muita toimijoita, kuten yhdistykset, koulut, kirjasto, päiväkodit, seniorikeskus yms.
Tapahtumatiedotusta on tehty myös perinteisen tolppa- ja tiedostustaulu-mainoksin, mutta ’kylän’ vanha ilmoitustaulu poistui seuran käytöstä tieremontin vuoksi.

Seura julkaisi syyskuussa Kauklahden Kylälehti-nimisen tiedotuslehden, joka jaettiin alueen jokaiseen 5 055 talouteen. Lehden painosmäärä oli 5 400.
   

Yhteistyö

Kauklahti-seura toimii aktiivisena jäsenenä Espoon Kaupunginosayhdistysten liitto EKYL ry:ssä ja Pro Espoonjoki ry:ssä.

Vuonna 2019  
-EKYL ry:n hallituksen jäsenenä toimi hallituksen jäsen Hanne Österberg ja

-Pro Espoonjoki ry:n hallituksen jäsenenä toimi hallituksen jäsen Marjo Ojanen.

Seura on toimintavuoden 2019 aikana osallistunut, kommentoinut ja tehnyt myös muunlaista yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä muiden yhteisöjen, erilaisten ryhmittymien, yritysten ja viranomaistahojen kanssa.

Hallinto ja Talous

Seuran varsinainen vuosikokous pidettiin 28.2.2019 Elä ja asu-seniorikeskuksessa.

Seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Susanna RAHKONEN.

Uuteen hallitukseen valittiin
varsinaisiksi jäseniksi viisi henkilöä: Heidi HATAKKA, Juha HATAKKA, Pekka HÄTÖNEN,  Marjo OJANEN, ja Hanne ÖSTERBERG.
Varajäseniksi valittiin Heli HALAVA, Saana KARLSSON ja  Esa LAHTINEN.

Hallitus järjestäytyi ja valitsi varapuheenjohtajaksi Juha Hatakan
, sihteeriksi Marjo Ojasen, sekä rahaston- ja jäsenrekisterin hoitajaksi Hanne Österbergin.

Hallitus piti vuonna 2019 yhteensä 11 varsinaista kokousta.

Talous toimintavuonna 2019 oli hyvä. Toiminta rahoitettiin jäsenmaksuilla, Espoon Kaupungin kulttuurin tulosyksikön myöntämillä vuosi- ja projekti-avustuksilla sekä Kylälehden mainostuotoilla.

Jäsenmäärä nousi hiukan ja jäseniä seuralla olikin vuoden 2019 lopussa 107 henkilöä, ja kannattajajäseninä kolme paikallista yhteisöä ja yritystä.

Jäsenmaksuilla, 12 euroa varsinainen jäsen ja 50 euroa kannattajajäsen, ei kateta perustoiminnan kuluja, ja varsinaisen toiminnan kulujäämä laskikin vielä lisää edelliseen vuoteen verrattuna.

Kauklahti-seura lahjoittaa vuosittain stipendit alueen kuudelle eri kouluasteelle: Espoon Yhteislyseon koulu (lukio), Espoon Yhteislyseon koulu (yläkoulu), Hansakallion koulu (alakoulu), Kungsgårdsskolan (alakoulu), Vanttilan koulu (alakoulu), Vanttilan koulu (yläkoulu).

Tämä vaatii riittävää varautumista taloudellisesti toimintavuodesta riippumatta.

Kauklahti-seura kiittää yhteistyökumppaneitaan ja mainostajia:
Asukasfoorumi,
Esbo Marthaförening Köklax Marthakrets,
Esbo Västra Ungdomsförening, Espoon Barokki,
Espoon Latu,

Espoon Talli
Espoon Martat Kauklahti,
Espoon Tuomiokirkkoseurakunta Kauklahden Kappeli,
Kauklahden Elä ja asu-seniorikeskus,
Kauklahden Kirjasto,
Kauklahden Nuorisotila,
Kauklahden VPK, Kaupunginpuutarha Vanttila, Kungsgårdsskolan,
Kuninkaantien Taiteilijat,
Kylätalo Palttinan Asukaspuisto,
Omnia Finns,
Päiväkoti Touhula,
Vanttilan koulun vanhempainyhdistys,
Kauklahden asukkaat,

Cryo21-klinikka Kauklahti,
Beauty Gemma,
Eden Salonki,
Eläinlääkäriasema Alfapet,
Emil Halme,
Espoon Mattopesu,
Hieroja Minna Syrjänen,
Ihohoitola Ilona,
Kampaaja Mia Fagerström,
Kauklahden Apteekki,

Kauklahden Eläkkeensaajat,
Kauklahden Kukka,
Kauklahden Kuntoklubi K3,
Kauklahden Kyläkampaamo,
K-Market ja K-supermarket Kauklahti,
Kukkakauppa PopInAnytime,
Kuninkaantien Taiteilijat,
Lassen Talotaito,
Lihakauppa Orden,
Maxin kala,
Olut- ja viinitupa Lyhty,
Ompelimo Sauman Iloks,
Pizzahut,
Päiväkoti Hansa,
Soukan Taideseura,
Taiteilija/ kehystämö Alpo Vanninen,
Terveyskauppa Ulpukka,
ValgieLoitsu.

Hallitus seuraa taloutta tarkasti ja miettii jatkuvasti uusia keinoja tulorahoituksen lisäämiseksi. 
 

Espoo  6.2.2020
Hallitus

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1: Elävä Joulukalenteri Kauklahdessa 2019-tapahtumasarjan tapahtumat ja toteuttajat:

Luukku 1,
sunnuntai 1.12 klo 20.00
Kuninkaantien Taiteilijoiden tekemän Kauklahden jouluikkunan julkistaminen ja kirjainjuliste nro1.

Paikka: Kauklahden Elä- ja asu-seniorikeskus, Hansakartano 4.

Järjestäjä: Kuninkaantien Taiteilijat.

Luukku 2, maanantai 2.12
Emil Halmeen kahvila-leipomossa kirjainjuliste nro 2.
Paikka: Kauppamäki 3.


Luukku 3, tiistai 3.12
Eden Salongissa
kirjainjuliste nro 3.
Paikka: Klippinkitie 5 a 8.

Luukku 4, keskiviikko 4.12 
Terveyskauppa ja hoitola Ulpukassa kirjainjuliste nro 4.
Paikka: Tegelhagen 2.

 

Luukku 5,
 torstai 5.12 klo 10-11.30.
Juhlitaan itsenäisyyttä ohjelman kera Asukaspuisto Palttinalla. Kaikille avoin tapahtuma. Julkaistaan kirjainjuliste nro 5.

Paikka: Kylätalo Palttinan Asukaspuisto, Tegelhagen 4
Järjestäjä: Kylätalo Palttinan Asukaspuisto.


Luukku 6, perjantai 6.12
K-supermarket Lasihytissä kirjainjuliste nro 6.

Luukku 7, lauantai 7.12

Kauklahden Kukassa
kirjainjuliste nro 7.

Luukku 8, sunnuntai 8.12 klo 15.

Espoon Lucian 2019 kruunajaisjuhla ja julkaistaan kirjainjuliste nro 8.
Kröningsfest för Esbo Lucia, Esbo Lucia 2019 Magdalena Silin, kröns av skådespelaren Rico Eklundh. Uppträdande av Esbo Lucia 2018, Denjah Leison, MIK:s barnkör och EBUF:s teaterskola.
Paikka: Nuorisoseuraintalo Valhalla, Valhallantie/ Valhallavägen 14
Järjestäjä: EBUF Esbo Bygdens Ungdomsförbund och EVUF Esbo Västra Ungdomsförening.

Luukku 9,
maanantai 9.12 klo 16-18.
Touhula Palolammella perheen pienimpien kanssa aarteenetsintää päiväkodin metsäpihalla ja julkaistaan kirjainjuliste nro 9.
Paikka: Päiväkoti Touhula, Palolammentie 6
Järjestäjä: Päiväkoti Touhula.

Luukku 10,
tiistai 10.12 klo 17.30-19.30.
Jouluista askartelua luonnonmateriaaleista ja julkaistaan kirjainjuliste nro 10.
Paikka: Partiolippukunta Kauka-Kuuttien kotikolo, Hansatie 2 B, kellarikerros (rappukäytävässä ovi oikealla kellaritiloihin).
Järjestäjä: Partiolippukunta Kauka-Kuutit.

Luukku 11,
keskiviikko 11.12 Lihakauppa Ordenilla
kirjainjuliste nro 11.
Paikka: Klippinkitie 8.

Luukku 12, torstai 12.12
Kauklahden Kyläkampaamolla kirjainjuliste nro 12.
Paikka: Kauppamäki 3, pohjakerros.

 

Luukku 13,
perjantai 13.12 klo 18-20.

Tonttudisco kaikenikäisille ja julkaistaan kirjainjuliste nro 13.
Perinteinen Kauklahden Nuorisotilan tonttudisco jyrähtää taas käyntiin. Mukaan tanssimaan ovat tervetulleita kaikenikäiset tontut. Tarjolla mehua ja piparia.
Paikka: Kauklahden Nuorisotila, Hansakallio 2, alakerta
Järjestäjä: Kauklahden Nuorisotila.

Luukku 14, lauantai 14.12 klo 12.30-15.00.

KYLÄJOULU
kaupunginpuutarhan kauniissa ympäristössä klo 12.30-15.

Halieläimiä paikalla joulutunnelmissa, ainakin Kielo-laama, Pasi-aasi, Pekka-vuohi ja kaneja… nooh, Pekka-vuohelle ei voi tonttulakkia enää laittaa, kun jo söi sen
😊
Upeaa (jouluistakin) musiikkia italialaiseen ja intialaiseen tapaan ja buffettia pitää Vanttilan koulun 5A-luokka.
Paikalla myös paikallisia myyjiä ja tarjolla mm. käsitöitä, koruja, kasseja tms.
Ja tietenkin julkaistaan kirjainjuliste nro 14.
Paikka: Kaupunginpuutarha, Vantinpuisto 11

Järjestäjä: Kauklahti-seura, Kaupunginpuutarha, Vanttilan koulun 5A-luokka.

 

PS. Lauantaina 14.12 Kauklahdessa tapahtuu muutakin kivaa:
-Halmeen leipomo-kahvila avoinna 10-15
-Finnsin perinteiset joulumyyjäiset ja buffet klo 10-14
-Kauklahden Marttojen joulupuuro Palttinalla klo 10.30-14.00  
-Hansakallion koulun joulumarkkinat klo 10-12

 

Luukku 15,
sunnuntai 15.12 klo klo 12-13.
Kyläkirkko: Kauneimmat joululaulut ja ehtoollinen,
ja julkaistaan kirjainjuliste nro 15.

Paikka: Kauklahden Kappeli, Kauppamäki 1.
Järjestäjä: Kauklahden Kappeli.

 

Luukku 16, maanantai 16.12 klo 17.30-19 non-stop.  

Perheiden tunnelmallinen Tonttupolku Palolammella. Julkaistaan kirjainjuliste nro 16.
Heijastimin merkattu polku johdattaa satumaiseen lähimetsään etsimään joulun tunnelmaa. Tonttupolulla lapset seikkailevat yhdessä oman aikuisen kanssa.
Mukaan tarvitset oman otsa- tai taskulampun.
Lähtöpaikka: Palolammen liikuntatelineet, Palolammentie 6 .

 

Luukku 17, tiistai 17.12 klo 18
VPKn nuoriso-osaston toimintanäytös ja
julkaistaan kirjainjuliste nro 17.
Paikka: Kauklahden VPK, Bassenmäki 5.
Järjestäjä: Kauklahden VPKn nuoriso-osasto.


Luukku 18,
keskiviikko 18.12 klo 10-12
Kauklahden Eläkkeensaajien perinteiset joulumyyjäiset ja
julkaistaan kirjainjuliste nro 18.
Seniorikeskuksella tarjolla omakustanteisesti joululounas.
Paikka: Kauklahden Elä- ja asu-seniorikeskus, Hansakartano 4
Järjestäjä: Kauklahden Eläkkeensaajat.

Luukku 19, torstai 20.12 klo 14.

Seniorikeskuksen Kauneimmat joululaulut-yhteislaulutilaisuus kaikenikäisille ja julkaistaan kirjainjuliste nro 19.
Paikka: Kauklahden Elä- ja asu-seniorikeskus, Hansakartano 4

Järjestäjä: Kauklahden Elä- ja asu-seniorikeskus.

Luukku 20, perjantai 20.12

Alfapet Eläinlääkäriasemalla kirjainjuliste nro 20.
Tarjolla glögiä ja pipareita.
Paikka: Hansatie 26.
    

 

Luukku 21, lauantai 21.12
Olut- ja viinitupa Lyhdyssä kirjainjuliste nro 21.
Paikka: Klippinkitie 7.